Đăng ký bản tin, nhận quà hấp dẫn!

So sánh các thông số của ba nhà cung cấp dịch vụ VPS nổi tiếng OVH, Vultr và Linode

OVH

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel Core Processor (Broadwell)
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 3503.976 MHz
Total size of Disk  : 30.0 GB (6.9 GB Used)
Total amount of Mem : 968 MB (692 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (369 MB Used)
System uptime    : 13 days, 23 hour 1 min
Load average     : 0.01, 0.08, 0.11
OS          : CentOS 7.4.1708
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64
Date         : Fri Oct 6 08:44:31 CEST 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 386 MB/s
I/O (2nd run)    : 392 MB/s
I/O (3rd run)    : 388 MB/s
Average       : 388.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 11.4 MB/s
Read IOPS      : 2925
Write performance  : 3.8 MB/s
Write IOPS      : 979

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                167.88.158.176 3.32MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 5.71MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 5.70MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 10.9MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  11.7MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 11.3MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 8.91MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  9.21MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  9.57MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  9.11MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   101KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  10.1MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  10.6MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  10.7MB/s   
----------------------------------------------------------------------

Linode

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2299.990 MHz
Total size of Disk  : 20.0 GB (3.9 GB Used)
Total amount of Mem : 989 MB (517 MB Used)
Total amount of Swap : 511 MB (112 MB Used)
System uptime    : 5 days, 15 hour 54 min
Load average     : 0.00, 0.00, 0.00
OS          : CentOS 7.4.1708
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 4.9.36-x86_64-linode85
Date         : Fri Oct 6 06:49:01 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 600 MB/s
I/O (2nd run)    : 626 MB/s
I/O (3rd run)    : 648 MB/s
Average       : 624.7 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 194.1 MB/s
Read IOPS      : 49684
Write performance  : 64.9 MB/s
Write IOPS      : 16614

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 24.5MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 22.3MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 26.1MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 76.8MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  24.9MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 27.3MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN                           
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  8.36MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  9.56MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  8.87MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   180KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  10.9MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  27.3MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  25.7MB/s   
----------------------------------------------------------------------

Vultr

System Info
----------------------------------------------------------------------
CPU model      : Virtual CPU 714389bda930
Number of cores   : 1
CPU frequency    : 2399.996 MHz
Total size of Disk  : 20.0 GB (7.4 GB Used)
Total amount of Mem : 488 MB (189 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (348 MB Used)
System uptime    : 56 days, 1 hour 46 min
Load average     : 0.00, 0.01, 0.05
OS          : CentOS 7.4.1708
Arch         : x86_64 (64 Bit)
Kernel        : 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
Date         : Fri Oct 6 06:49:42 UTC 2017

Disk Speed
----------------------------------------------------------------------
dd Test
I/O (1st run)    : 478 MB/s
I/O (2nd run)    : 487 MB/s
I/O (3rd run)    : 485 MB/s
Average       : 483.3 MB/s
-----------------------------------
Fio Test
Read performance   : 190.6 MB/s
Read IOPS      : 48782
Write performance  : 63.7 MB/s
Write IOPS      : 16315

Speedtest
----------------------------------------------------------------------
Node Name                IPv4 address  Download Speed
CacheFly                204.93.150.152 78.7MB/s   
Vultr, Los Angeles, CA         108.61.219.200 15.1MB/s   
Vultr, Seattle, WA           108.61.194.105 18.3MB/s   
Linode, Tokyo, JP            106.187.96.148 73.5MB/s   
Linode, Singapore, SG          139.162.23.4  20.9MB/s   
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170 22.3MB/s   
VNPT, Ha Noi, VN            113.164.24.102 9.95MB/s   
VNPT, Da Nang, VN            113.164.16.66  11.0MB/s   
VNPT, Ho Chi Minh, VN          113.164.8.250  2.35MB/s   
Viettel Network, Ha Noi, VN       27.68.226.129  10.2MB/s   
Viettel Network, Da Nang, VN      27.68.201.1   320KB/s    
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN    27.68.239.33  7.52MB/s   
FPT Telecom, Ha Noi, VN         118.70.79.154  21.5MB/s   
FPT Telecom, Ho Chi Minh, VN      118.68.168.10  8.34MB/s   
----------------------------------------------------------------------

Bài Viết Liên Quan

Tác giả: Tran Trung Hai

Comment của bạn

  Subscribe  
Notify of